Bepalingen En Voorwaarden

voor het gebruik van de websites van Ons Dagelijks Brood Ministries

JURIDISCHE KENNISGEVING – LEES DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U VAN DE SITE GEBRUIK MAAKT.

ELKE TOEGANG TOT EN ELK GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VAN Ons Dagelijks Brood MINISTRIES (ODB), WAARONDER VALLEND ALLE COLLECTIEVE OF INDIVIDUELE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP DEZE SITE, IN VOORKOMENDE GEVALLEN (DE ‘SITE’), IS ONDERHEVIG AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE IN DIT DOCUMENT UITEENGEZET ZIJN, MET INBEGRIP VAN WIJZIGINGEN DIE ODB VAN TIJD TOT TIJD KAN AANBRENGEN (DE ‘BEPALINGEN’). ODB IS EEN ONLINE WEBSITE VAN Ons Dagelijks Brood MINISTRIES, UITGEVER VAN ONS DAGELIJKS BROOD. DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ANDERE DOMEINNAMEN DIE AAN DEZE WEBSITE VERBONDEN ZIJN, MET INBEGRIP VAN ODB.ORG, ODB.NET EN ANDERE DOMEINNAMEN DIE BIJ ODB MINISTRIES GEREGISTREERD STAAN. DOOR TOEGANG TOT DE SITE TE KRIJGEN, DIE TE KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN STEMT U ERMEE IN DAT U AAN DEZE BEPALINGEN GEHOUDEN BENT. ODB IS VRIJ OM DEZE BEPALINGEN OP ELK GEWENST MOMENT TE WIJZIGEN, EN DOOR DE SITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN TE GEBRUIKEN STEMT U ERMEE IN DAT U GEHOUDEN BENT AAN DE BEPALINGEN INCLUSIEF MOGELIJKE WIJZIGINGEN. ALS U NIET MET DE VOORWAARDEN INSTEMT HEEFT U GEEN TOESTEMMING OM DE SITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

  1. ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

1.1 Uitsluitend voor persoonlijk gebruik en gebruik binnen uw bedrijf en Copyright. Tenzij anders aangegeven is de Site alleen voor uw persoonlijk gebruik en gebruik binnen uw bedrijf of organisatie bestemd. Ontwerp, tekst en vormgeving van de Site en de selectie en indeling van dergelijke elementen vallen onder het auteursrecht, en worden door wereldwijd opererende copyright-wetten en -overeenkomsten beschermd. Tenzij dit uitdrukkelijk op de Site aangegeven is, mogen de Site en al het materiaal dat deze bevat niet niet gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, uitgegeven, geüpload, gepost, doorgegeven of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ODB. Elk van deze vormen van onwettig gebruik is bij de wet uitdrukkelijk verboden, en kan tot rechtsvervolging leiden. Overtreders zullen tot het uiterste vervolg worden. Behalve waar dit in deze bepalingen uitdrukkelijk aangegeven is, kent ODB u geen enkel expliciet of impliciet recht toe met het oog op enige patenten, auteursrechten, handelsmerken of interne bedrijfsinformatie.

1.2 Links naar andere materialen. Websites die via een link met de Site verbonden zijn, staan niet onder controle van ODB, en ODB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of voor enige verdere link op een gelinkte site. ODB behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een link of gelinkt programma te verwijderen. ODB levert dergelijke links enkel en alleen voor uw gebruiksgemak. ODB heeft informatie, programma’s, bedrijven en producten op gelinkte sites niet getest of op waarheid gecontroleerd en stemt niet automatisch met deze in. Wie besluit om toegang te verkrijgen tot een derde partij die aan deze Site gelinkt is, doet dat geheel op eigen risico.

1.3 Beëindiging van een account: ODB behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht op elk gewenst moment uw  toegang tot ODB te beëindigen of op te schorten, met of zonder opgaaf van redenen of mededeling. Na beëindiging van uw account bij ODB verliest u onmiddellijk het recht om ODB te gebruiken.

1.4 Het is u toegestaan om op elk gewenst moment uw account bij ODB te beëindigen, met of zonder opgaaf van redenen.

1.5 Gebruik van de account: ODB geeft u toestemming om andere gezinsleden toegang tot uw ODB-account te verschaffen. U bent geheel en al verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. U zult uw recht op of toegang tot uw ODB-account op geen enkele wijze aan derden toekennen, doorgeven, verkopen, verhuren of op welke andere wijze ook verspreiden. Uw ODB-account is alleen bestemd voor gebruik door u persoonlijk en de leden van uw gezin.

1.6 U verklaart en verzekert dat: (1) u minstens 18 jaar oud bent, of van de leeftijd die onder het vigerende recht van toepassing is om de gevraagde account-informatie te verschaffen; (2) alle informatie die u aanlevert waar en juist is; en (3) dat u een persoon bent die het recht heeft om de gevraagde account-informatie aan te leveren. U stemt ermee in dat u zich houdt aan alle in deze Bepalingen en voorwaarden genoemde verantwoordelijkheden en verplichtingen.

  1. HANDELSMERKEN.

Tenzij anders aangegeven vallen alle merken van producten en diensten, en logo’s die op de Site weergegeven zijn onder het handelsmerk van ODB, ODB Ministreis, Discovery House Publishers, of andere aangegeven handelsmerken. De afwezigheid van een product, dienst of logo van deze site betekent niet dat ODB afstand doet van enig handelsmerk of intellectueel eigendomsrecht op de betreffende naam of het betreffende logo.

  1. DISCLAIMER.

3.1 Algemeen. ODB VERKLAART OF GARANDEERT IN GEEN ENKEL OPZICHT DAT (i) DE SITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE SITE OF DE INFORMATIE ONONDERBROKEN, TIJDIG, JUIST, ZEKER OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE HET GEBRUIK VAN DE SITE ZAL OPLEVEREN JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN, EN (iv) DAT PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE VAN DE SITE BETROKKEN OF GEKOCHT ZIJN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN. ODB NEEMT GEEN ENKELE VERPLICHTING OP ZICH OM DE SITE UP-TO-DATE TE HOUDEN, TE RECTIFICEREN OF TE VERDUIDELIJKEN.

3.2 Geen garanties. BINNEN DE GRENZEN VAN HET VIGERENDE RECHT WORDT DE SITE GELEVERD “ZOALS HIJ IS”, MET ALLE GEBREKEN, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN ENIGE AARD. HIERBIJ VERWERPT ODB ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE GEBODEN INFORMATIE, MET VOLLEDIG INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOMSRECHT, INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID, RESULTATEN EN GEBREK AAN PLICHTSVERZAKING. DE RISICO’S DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE INFORMATIE VOORTKOMEN ZIJN GEHEEL EN AL VOOR UW REKENING.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VOORZIENINGEN.

4.1 Uitsluiting. BINNEN DE GRENZEN VAN HET VIGERENDE RECHT ZAL ODB IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR ENIGE SCHADE, MET VOLLEDIG INBEGRIP VAN DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF RESULTERENDE SCHADE VAN WELKE AARD OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS: VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBROKEN BEDRIJFSVOERING, PERSOONLIJKE KWETSUREN, VERLIES VAN PRIVACY, VERZAKING VAN WELKE VERPLICHTING DAN OOK (MET INBEGRIP VAN VERTROUWELIJKHEID OF REDELIJKE VERZORGING, VERONACHTZAMING, EN ELKE SOORT VERLIES VAN FINANCIËLE OF ANDERE AARD)), VOORTGEKOMEN UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE, OOK NIET IN HET GEVAL DAT ODB WIST VAN, OF HAD MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER ENIG ONDERDEEL VAN DE SITE OF VAN DEZE BEPALINGEN, DAN IS UW ENIGE AFDOENDE UITWEG OM UW GEBRUIK STOP TE ZETTEN EN UW ACCOUNT OP DE SITE TE BEËINDIGEN. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMER ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN TOT DE GRENZEN VAN WAT HET VIGERENDE RECHT TOELAAT, ZELFS WANNEER ENIGE OPLOSSING NIET AAN ZIJN DOEL BEANTWOORDT.

4.2 Vrijwaring. U stemt ermee om ODB te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen iedere claim, aansprakelijkheid, vordering, boete, verlies, rechtszaak, veroordeling en onkosten (met inbegrip van advocaatskosten) die ODB na dezen oploopt, waar ODB verantwoordelijk voor is of die ODB betaalt, voortkomend uit uw gebruik van de Site of uw inbreuk op enige bepaling voor voorziening van deze Bepalingen.

  1. Privacy-beleid van Ons Dagelijks Brood Ministries

5.1 U stemt in met de bepalingen van het Privacy-beleid van Ons Dagelijks Brood Ministries zoals die op deze website te vinden is.

5.2 Elk geschil in verband met het Privacy-beleid van Ons Dagelijks Brood Ministries wordt bepaald door de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, naast die in het Privacy-beleid van Ons Dagelijks Brood Ministries zelf weergegeven zijn.

  1. ALGEMENE BEPALINGEN.

5.1 Wijzigingen. ODB behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en aankondigingen waarmee deze Site aangeboden wordt te veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de veranderingen die met het gebruik van de Site verband houden. ODB kan te allen tijde de bepalingen herzien door deze bekendmaking te updaten. U doet er goed aan om deze webpage met enige regelmaat te bezoeken en de actuele Bepalingen te bekijken, daar ze voor u bindend zijn. Bepaalde voorzieningen in de Bepalingen kunnen vervangen worden door uitdrukkelijk opgestelde juridische bekendmakingen aan u, of bepalingen die op bepaalde paginas van de Site geplaatst worden. ODB behoudt zich ook te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht de Site (of enig onderdeel daarvan) te wijzigen of tijdelijk of permanent stop te zetten, zonder dit bekend te hoeven maken. U stemt ermee in dat ODB geen rekenschap verschuldigd is aan u of enige derde partij, voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

5.2 Overdragen. Het is niet toegestaan om rechten over te dragen in of verplichtingen te delegeren onder de bepalingen of enig deel daarvan zonder schriftelijke toestemming van ODB. Elke poging daartoe zal gelden als inbreuk op de Bepalingen.

5.3 Jurisdictie. DEZE VOORWAARDEN ZULLEN WORDEN BEPAALD EN UITGELEGD VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT MICHIGAN, ONGEACHT CONFLICTEN OVER DE WETSBEGINSELEN. ZOWEL ODB ALS DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN DAT IEDER GESCHIL OF IEDERE PROCESVOERING IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ELKE ZAAK DIE MET DE UITVOERING DAARVAN OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INFORMATIE VERBAND HOUDT, ONDERWORPEN ZIJN AAN JURISDICTIE VAN, EN VOORGELEGD WORDEN AAN, DE STAAT MICHIGAN EN DE FEDERALE GERECHTSHOVEN ALDAAR. GEBRUIK VAN DE SITE IS NIET TOEGESTAAN IN EEN JURISDICTIE WAAR DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN GEEN RECHTSGELDIGHEID HEBBEN, INCLUSIEF DEZE PARAGRAAF, ZONDER BEPERKINGEN.

5.4 Billijke tegemoetkoming. U beseft en erkent dat een inbreuk van uw zijde op enige verplichting onder de Bepalingen ODB onherstelbare schade zal berokkenen, die niet eenvoudig vergoed kan worden door middel van een financiële schadevergoeding in een proces. Dienovereenkomstig zal ODB in geval van een inbreuk of verzuim van uw kant, met inbegrip van enige handeling uwerzijds die verlies of afname van de goede naam of rechten in de Site van ODB, naast enig ander middel, recht hebben op een onmiddellijk gerechtelijk bevel om een dergelijke schade, afname of verlies te stoppen of te voorkomen.

5.5 Gehele overeenkomst. De Bepalingen omvatten de gehele overeenkomst en afspraak tussen ODB en u met betrekking tot het onderwerp van de Bepalingen, en vervangt iedere eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomst of afspraak betreffende het onderwerp van de Bepalingen. Geen enkele verklaring, weergave, garantie, afspraak of overeenkomst van welke aard ook die niet uitdrukkelijk in de Bepalingen is vastgelegd zal gevolg hebben voor de uitdrukkelijke bepalingen en voorzieningen van de Bepalingen, of gebruikt worden om deze uit te leggen, te veranderen of te beperken.

We gebruiken cookies voor een betere brows-ervaring. Door deze website te blijven gebruiken stemt u hiermee in. Hier vind u meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u ze kunt uitschakelen.